Ons verkiezingsprogramma 2022-2026

BETROKKEN & BEREIKBAAR

DTV is een lokale partij die niet gebonden is aan landelijke partijpolitiek. Wij zijn als partij authentiek direct aanspreekbaar en bereikbaar voor al onze inwoners. Wij staan voor een gemeente waar het goed wonen, werken en recreëren (verblijven) is en waar iedere kern zijn eigen identiteit behoudt. Veere staat bekend als een gemeente waar het goed toeven is (bron CBS) en daar zijn we trots op.

Wij willen dat bereiken door:

 1. Dorpen leefbaar te houden.
 2. Toerisme verder te ontwikkelen op kwaliteit.
 3. Veere groen, natuurlijk en open te houden.

De gemeente is er om:

 • Ondernemers kansen te bieden op een eerlijk inkomen.        
 • Inwoners bijstand, zorg en veiligheid te bieden.
 • Iedereen hartelijk te ontvangen, jong en oud.
 • Organisaties en vrijwilligerswerk te ondersteunen.

Inleiding

De gemeente Veere bestaat uit dertien kernen die elk hun eigen identiteit hebben. Veere is een heel belangrijke toeristische gemeente in Zeeland.
Deze twee kenmerken in onze naamgeving achten wij als Dorpsbelangen en Toerisme Veere (DTV) in het gemeentelijke beleid van groot belang, maar er zijn natuurlijk meer accenten die onze aandacht verdienen.

Programma voor de verkiezingen periode 2022-2026
Kernbegrippen in ons programma zijn:

 1. Onafhankelijk:

DTV is een onafhankelijke partij waar de kiezers en leden zelf invloed kunnen uitoefenen op het lokale programma voor de gemeente Veere.

 • Voorwaarden scheppen:

De gemeente ontwikkelt steeds nieuw beleid, en betrekt via participatie de bestaande organisaties, instellingen of groepen bij de belangrijkste beleidsvoorbereiding.

In de nieuwe omgevingswet is participatie voor belangrijke ontwikkelingen een wettelijke voorwaarde. De gemeente ondersteunt de plaatselijke organisaties via subsidies, facilitering of op andere wijze.

 • Rechtvaardig, open en duurzaam:
  DTV wil iedereen eerlijk en gelijkwaardig (rechtvaardig) behandelen zonder dat afkomst, geloof of achtergrond daarbij een rol spelen. Wij zetten ons in voor alle inwoners van Veere.

DTV is zich bewust van haar plaats in de Veerse samenleving en daarom wil zij:

 • Verstandige keuzes maken bij het beheer van water, grond en lucht;
 • Zoeken naar samenwerking met anderen die dezelfde zorgzaamheid voor onze samenleving delen en daarbij minderheidsstandpunten respecteren;
 • Zuinig omgaan met natuurlijke grondstoffen en hergebruik stimuleren.

Sociaal Domein Wet maatschappelijke ondersteuning

DTV is er voor de ondersteuning welke past bij de persoonlijke situatie van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. En dat mensen via de WMO ondersteuning met behulp van een maatwerkvoorziening of een algemene voorziening zo lang en optimaal mogelijk in de eigen woning en buurt te  kunnen blijven wonen. Vanzelfsprekend ook zelf met hun naasten keuzes kunnen maken over hoe ze hun leven inrichten. DTV wil investeren in de (preventie) jeugd en ouder wordende mensen, die naast laagdrempelige toegang lokaal en (preventieve) begeleiding in toenemende mate ook uitgebreide verpleging en verzorging nodig hebben. DTV wil dat mantelzorgers (extra) toegerust worden om (tijdelijk) te ontlasten en te helpen. DTV blijft zich inzetten om de toegang tot zorg lokaal te organiseren en te sturen op kwaliteit in de ondersteuning en samenwerking tussen gemeenten, waarbij de Veerse inwoner centraal staat. Ook in andere zorgdomeinen, de jeugdwet en de participatiewet. Het uitgangspunt is het leveren van zorg op maat, passend bij de persoon en het gezin. Geld mag op voorhand geen struikelblok zijn.         

Leefbaarheid

DTV streeft naar vraaggerichte voorzieningen en Veers woongenot afgestemd op de wensen en voorkeuren van de inwoners in balans met toerisme en de omgeving. Voldoende woningbouw en mogelijkheden om bedrijven te vestigen. DTV wil investeren in een natuurlijk en leefbaar Veere om de leefbaarheid te bevorderen en te behouden middels het behouden of weer terugkrijgen van bestaande voorzieningen of het creëren van nieuwe voorzieningen. Voorbeelden hiervan zijn de MFA’S, zorgcoöperaties. 

Samenwerking

DTV zal met iedere partij samenwerking zoeken om gezamenlijk onze gemeente zo in te richten dat het voor jong en oud goed is om hier te wonen en te werken. Daarom willen we niet alleen bij onze opstelling in de gemeente deze samenwerking zoeken, maar zullen wij bevorderen dat ook de inwoners van Veere het gevoel krijgen “de gemeente Veere is ván ons en is er vóór ons”.

Dorps- en stadsraden

Wij vinden dat de dorps- en stadsraden goed opkomen voor de leefbaarheid. De gemeente hoort de dorps- en stadsraden en steunt deze bij belangrijke ontwikkelingen en helpt waar mogelijk met de uitvoering van de door hun opgestelde dorpsvisies.

Veiligheid

Iedereen, dus ook de hier verblijvende gasten, zullen zich in de gemeente veilig en geaccepteerd moeten voelen. De gemeente zorgt voor een goed veiligheidsbeleid waarbij inwoners en ondernemers op hun verantwoordelijkheid worden aangesproken. Wij zullen inwoners stimuleren zelf verantwoordelijkheid te nemen. Voor jong en oud is er speciale aandacht voor hun veiligheid. Het aanspreekpunt van de politie moet blijven en de wijkagent speelt hierin een belangrijke rol.

Regelgeving en afspraken

Bij het maken van regels zal naast een inhoudelijke toets ook beoordeeld moeten worden of die regels door de gemeente gehandhaafd kunnen worden. Niet gedogen, maar regelen. Wij zullen aandringen op verkorting van de procedures met minder regels. Gemaakte afspraken zullen nadrukkelijk tijdig nagekomen moeten worden. Juridische procedures worden zoveel mogelijk voorkomen door meer én beter met elkaar te communiceren. Deregulering moet leiden tot minder regels en eenvoudig taalgebruik.

Dienstverlening

De inrichting van de organisatie van de gemeentelijke diensten moet gericht zijn op vlotte dienstverlening. Hier gaan hier verder in investeren.
De komende raadsperiode zal er ingezet moeten op een platte gemeentelijke organisatie waarbij de verantwoordelijkheden voor de uitvoering van taakonderdelen door collegiale teams zelf worden gedragen. Hierbij behoort de verantwoording zoveel mogelijk laag in de organisatie te worden gelegd. Naar buiten één aanspreekpunt en intern een integrale aanpak. Ook zetten we in op het aanbieden van nog meer digitale producten en verhogen we de kwaliteit van het ambtelijk apparaat door (meer) samenwerking met andere gemeenten te zoeken.

Wonen

Het bouwen van voldoende woningen voor senioren en jongeren heeft binnen de gemeente Veere prioriteit. We willen dat er gebouwd wordt voor de lokale behoefte met een goede mix van diversiteit en betaalbare woningen. Nieuwe woonvormen die een oplossing bieden aan de woningnood ondersteunen we. Daarnaast zetten we in op de handhaving van het 2e woningbeleid met als doel het oneigenlijke gebruik te stoppen en de woningen terug te brengen naar permanent wonen.

Midden- en kleinbedrijf/Economie

De gemeente Veere moet randvoorwaarden blijven scheppen om de economische bedrijvigheid te ondersteunen, hiertoe stellen wij gezamenlijk een economische agenda voor op.
Op het gebied van ruimtelijke ordening, infrastructuur en zelfs scholing moet – als dit van toepassing is – rekening gehouden worden met de ondernemers in Veere. 
DTV vind een regelmatig overleg met ondernemers, individueel en organisaties uit het midden- en kleinbedrijf en uit de bedrijventerreinen noodzakelijk.
De gemeente Veere dient actief mee te werken aan een gezonde lokale economie. Waarbij het heel erg belangrijk is om de combinatie van wonen, werken en recreatie niet uit het oog  te verliezen.
DTV pleit ervoor om in eerste instantie bedrijventerreinen  binnen de gemeente Veere beschikbaar te stellen aan Veerse ondernemers.
DTV wil het verplaatsen van bedrijven uit kernen bespreekbaar maken en vindt dat de gemeente, zeker als hier woningbouw voor terug komt, middelen ter beschikking moet stellen.

 • Regio gebonden bedrijven bij alle kernen toelaten als dit bij de dorpskern mogelijk is. Dit is tevens van groot belang voor de sociale samenhang, leefbaarheid en werkgelegenheid in de kernen;
 • Oprichten en bevorderen van kleinschalige bedrijfsverzamelgebouwen voor o.a. starters;
 • Waar mogelijk bestaande bedrijfsterreinen uitbreiden:
 • Aanbestedingen doen we zoveel mogelijk bij onze Veerse bedrijven.

Mobiliteit

Overlast van verkeer door een kern moet worden teruggedrongen. Overlast in de vorm van drukte, onveilige oversteekplaatsen en lawaai en fijnstof moet aangepakt worden. Ingrijpende aanpak in de vorm van vergaande reconstructies, rondwegen en verminderen vervuilende autokilometers zijn hierbij mogelijkheden die serieus onderzocht moeten worden en tegen elkaar moeten worden afgewogen. Dit mag geld kosten wat DTV betreft. Maar dan wel ook in co-financiering met het Waterschap en de Provincie.

Per kern kan de uitkomst van deze afweging van serieuze aanpassingen verschillen. Voor de komende Raadsperiode lijkt ons deze ingrijpende aanpak aan de orde voor de kernen Oostkapelle, Grijpskerke, Aagtekerke en Domburg. Realisatie zal ook afhangen van geld, wijze van uitvoering, bezwaarprocedures en grondverwerving en zal dus binnen de komende raadsperiode door deze complexe factoren niet altijd mogelijk zijn.

DTV wil investeren in mobiliteit op maat en vraag, duurzaam en bereikbaar voor iedereen. Ook in de dorps- en stadskernen. De auto is voor 98% hét gemotoriseerde vervoersmiddel in de Gemeente Veere. Om op eigen kracht, zelfredzaam te kunnen zijn en het bereiken van o.a. werk, school, (recreatie) woning, horecagelegenheid, dagbesteding wordt de auto dagelijks gebruikt. Voor kortere afstanden wordt de fiets gebruikt.                                                                                                               

Dagtoerisme is in economisch opzicht belangrijk. Bij 52% van de uitstapjes gebruikt men de auto of motor als vervoermiddel. Nederlandse vakantiegangers komen vooral met de auto naar Zeeland: 94% met een eigen, geleende of gehuurde auto. Kijkend naar buitenlandse gasten reisde 98% met een eigen vervoermiddel: auto, camper of motor. Het aandeel openbaar vervoer is voor deze groep gasten verwaarloosbaar. Al met al kan worden vastgesteld dat bijna alle gasten tijdens hun verblijf in Zeeland de beschikking hebben over een eigen vervoermiddel. Met tot gevolg dat openbaar vervoer gaandeweg verdwijnt en het autoverkeer toe gaat nemen met de daarbij behorende parkeerterreinen of ondergrondse garages voor de recreanten en dagjesmensen. Vanzelfsprekend heeft toename van autoverkeer gevolgen voor de leefbaarheid en de natuur. DTV wil zich inzetten voor een nieuw vervoerssysteem door de  Eilandhopper te introduceren voor alle doelgroepen. Een vraagafhankelijk integraal systeem, het openbaar vervoer rijdt daar waar vraag is, in de spits een dienstregeling en is daarbuiten te bestellen voor alle doelgroepen waaronder personen die (noodgedwongen) kiezen voor openbaar vervoer, ouderen WMO vervoer, scholieren, toeristen, werkenden. Middels een reeds bestaande app is het openbaar vervoer te bestellen, te betalen en te volgen. Toegankelijk voor iedereen. We gaan uitvoering geven aan het onderzoek dat is gedaan in 2016 naar de mogelijkheden van een watertaxi. Vervoer van gasten per water(stof)taxi kan de verkeersdruk in de kernen doen afnemen. De planvorming van een Ecoferium aan de Veerse Gatdam gaan we samen met ondernemers ten uitvoer brengen.

Speerpunten in het DTV beleid voor de periode 2022-2026 zijn de volgende punten:

De leefbaarheid in de dorpen en steden moet meer worden ondersteund en dat kan:

 • In nauwe samenwerking met de dorps- en stadsraden;
 • Plannen die door de kernen worden ‘gedragen’ zouden binnen de beleidsruimte prioriteit moeten krijgen;
 • De inwoners, het bedrijfsleven en de ondernemersverenigingen moeten betrokken blijven bij markante ontwikkelingen in de gemeente/kernen.

Recreatie en Toerisme

Recreatie en toerisme is de economische pijler van de gemeente Veere. Het zorgt voor een welvarende gemeente met veel werkgelegenheid en voorzieningen. We hebben een professionele sector met relatief veel familiebedrijven. De gemeente Veere beschikt over prachtige natuur en stranden, kortom een waardevol landschap. Het behouden van en versterken van de open en groene leefomgeving moet worden geborgd om de recreatiesector een duurzame toekomst te geven en inwoners te laten genieten van het wonen en recreëren. We zetten in op kwaliteit en niet op kwantiteit.

Na het wegvallen van de VVV zorgen we ervoor dat er in de kernen Veere, Oostkapelle, Domburg en Zoutelande informatiepunten zijn.

 • We investeren in goede marketing;
 • We investeren in opleidingen van de medewerkers van de informatiepunten en in opleidingen voor de ondernemers;
 • We investeren in de kwaliteit van onze stranden en de daarbij behorende voorzieningen;
 • Stranden voldoen aan de criteria Blauwe Vlag of Groene Wimpel;
 • DTV is en blijft inzetten op kwaliteitsverbetering en productdifferentiatie en is terughoudend met de uitbreiding van het aantal recreatieve eenheden;
 • De vaste eenheden bij de mini campings kunnen jaarrond open en daarbij ruimte in beleid voor privé sanitair. Max 25 eenheden per mini camping blijft de norm.

Natuur en landbouw

 • Hoog inzetten op de leefbaarheid van het platteland waarbij stimulering van kleinschalige elementen en cultuurhistorie zichtbaar wordt gemaakt;
 • Nieuwe productievormen voor de landbouw worden gestimuleerd;
 • Rendabele bedrijfsvoering wordt waar mogelijk gesteund binnen de gemeentelijke mogelijkheden, we staan open voor nieuwe ontwikkelingen en de NED regeling blijven we promoten;
 • Geen nieuwe natuurgebieden aanleggen op geschikte landbouwgrond;
 • De komst van nieuwe intensieve veehouderijen weren, de bestaande veehouderijen worden via maatwerk een redelijke bestaanszekerheid geboden;
 • Bestaande landbouwbedrijven zijn onlosmakelijk met onze groene gemeente verbonden en dat moet zo blijven;
 • Jonge boeren faciliteren we bij procedures wanneer ze een agrarisch bedrijf starten, overnemen of willen verbouwen c.q. verduurzamen.

Cultuurbeleid

We zijn trots op ons lokale culturele erfgoed en zorgen daar goed voor. We stellen een cultuurnota op en maken zichtbaar wat we onder cultuur verstaan en welke ondersteuning we vanuit de gemeente kunnen bieden om het aanwezige cultuuraanbod te behouden en te versterken.

Verkeer en vervoer

 • We gaan door met de uitvoering van het Gemeentelijk Verkeers en Vervoerplan en investeren daar fors in;
 • Betere snelheidshandhaving;
 • We realiseren langs de kust bewaakte fietsenstallingen.

Onderwijs

 • Onderwijs is van groot belang, wij zullen streven naar een zo groot mogelijk kwalitatief rendement voor de leerlingen;
 • De scholen worden actief ingezet voor het tijdig signaleren van achterstand- en/of opvoedingsproblemen;
 • Voor- en naschoolse opvang worden binnen de kwaliteitseisen bevorderd;
 • Een goede overlegstructuur tussen ouders en school is zeer belangrijk;
 • De inzet van schoolmaatschappelijk werk wordt aan de behoefte aangepast;
 • Aandacht voor integraal beleid voor brede school, verkeer, gym- en sportvoorzieningen en het binnenklimaat.

Sport

 • DTV is van mening dat sporten belangrijk is voor jong en oud:
 • Dat de gemeente zorgvuldig zal omgaan met de vele vrijwilligers die deze sector dragen;
 • Medewerking verlenen aan nieuwe vormen van vrijetijdsbesteding;
 • Het verder stimuleren van sport als bouwsteen voor onze gezondheid.

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

 • De middelen die voor de participatiewet en de bijzondere bijstand worden ontvangen komen bij de doelgroep terecht; (oormerken en zichtbaar maken)
 • Voor werklozen hanteert de gemeente een duidelijk scholings-, en activeringsbeleid gericht op re-integratie/participatie. Aan alle uitkeringsgerechtigden wordt vrijwilligerswerk toegestaan (met profijtbeginsel);
 • In bijzondere (schrijnende) gevallen zorgt de gemeente voor creatieve maatwerkoplossingen;
 • Actieve scholing en bemiddeling naar werk bevorderen om de uitkeringsduur te bekorten;
 • De mogelijkheden om mensen met een uitkering passende activering te bieden onderzoeken en inzetten voor het algemeen belang.

Volksgezondheid en milieu

 • Milieuvergunningen worden planmatig nagetrokken en actief gevolgd op basis van een risicoanalyse;
 • De waarborgen in de gezondheidszorg moeten speerpunten worden in het gemeentelijk beleid;
 • Voor kwetsbare groepen en leeftijden (ouderen en risicogroepen) wordt een gericht bevolkingsonderzoek bevorderd;
 • Huisartsen in deze regio moeten hun apotheekhoudende bevoegdheden behouden;
 • De gemeente bevordert de duurzaamheid in alle beleidsvelden zoals o.a. gebruik van producten, energie en inkoop en aanbesteding;
 • Windmolens hoger dan 21 meter tiphoogte worden geplaatst in het concentratiegebied Neeltje-Jans;
 • Kleine windmolens met een maximale tiphoogte van 21 meter stellen we beleid voor op, waar kan het wel en waar niet;
 • Zonneparken op land worden vergund op basis van het zonbeleid;
 • DTV wil eigenaren van loodsen en schuren maximaal aanmoedigen tot het plaatsen van zonnepanelen op hun daken;
 • De toepassing van de Green-Key wordt verder gestimuleerd;
 • We geven uitvoering aan het programma Duurzaam Veere om de doelstellingen te behalen en werken daarmee samen met het Rijk, Provincie en vooral de inwoners, bedrijven, instellingen en toeristen.

Zorg en WMO

 • Mogelijkheden onderzoeken om (het bus) vervoer toegankelijk te maken voor ouderen en gehandicapten tegen goede voorwaarden. Wij denken aan een jaartarief voor ouderen en dan kan het taxivervoer mogelijk beperkt worden;
 • DTV wil de gemeente Veere ondersteuning laten geven aan projecten die er op gericht zijn mensen met een beperking (taalachterstand, slechtziend, doof, weinig mobiel) mee te laten participeren in de voorzieningen in de Veerse samenleving via een gerichte benadering;
 • Welzijnsinstellingen worden op basis van begroting en verantwoording gesubsidieerd;
 • WMO gelden worden uitsluitend voor die doelgroep gebruikt. Aan de zwakste groepen wordt extra aandacht besteed. De uitvoering van de WMO behoort in overleg met de betrokken burgers/organisaties plaats te vinden. Er is regelmatig overleg met cliëntenorganisaties en de WMO-raad over beleid, uitvoering en knelpunten;
 • De St. Welzijn Veere steunt en stimuleert op een onafhankelijke wijze het gehele welzijnsterrein via een meerjarig convenant.

Ruimtelijke ordening/Wonen

 • Uiteraard steunen wij kleinschalige nieuwbouw van een woning in de kern. Bouwen geeft evenwel ook overlast voor omwonenden. Dit moet beperkt blijven. Zeker als het tot schade kan leiden voor aanwonende bewoners. Wij willen het slaan van heipalen in deze situaties dan ook als ongewenst aanmerken. Boren van heipalen moet dan ook de verplichte vorm worden voor bouwactiviteiten binnen de kern;
 • Het nieuwe omgevingsplan wordt breed gecommuniceerd;
 • Eenduidig beleid, wat voor de buurman van toepassing is geldt ook voor u;
 • De gemeente voert een eigen grondbank in met het doel gewenste ontwikkelingen zoals nieuwbouw in alle kernen te verzekeren;
 • De omvang van de nieuwbouw wordt aangepast aan de behoefte in de diverse kernen, bewoners krijgen meer vrijheid hun plannen vorm en inhoud te geven;
 • Starterswoningen krijgen prioriteit alsmede wooninitiatieven die soelaas bieden aan het zelfstandig wonen van ouderen;
 • Particulier Opdrachtgeverschap is voor jongeren en starters een aanpak van de wooncrisis die wij ondersteunen;
 • De mogelijkheden voor leeftijd bestendig (ver)bouwen worden waar mogelijk bevorderd.
 • De gronduitgifte houdt de gemeente zoveel als mogelijk in eigen hand om woningbouw betaalbaar te houden;
 • Leegstand en verpaupering in de kernen worden aangepakt;
 • Er wordt een beleidsvisie op het buitengebied gemaakt waarin voor de veranderingen in de agrarische sector ruimte blijft. Hierbij wordt het buitengebied niet “dichtgetimmerd”;
 • Het strand-,duin- en Manteling buitengebied wordt zorgvuldig behandeld;
 • Bij de herinrichting en opwaardering van het Veerse meer worden de historische waarden ontzien en rekening gehouden met de wensen van onze eigen inwoners en de toeristen.

Jongerenbeleid

 • In samenwerking met de jongeren, jongerenwerkers en de SWV wordt jongerenbeleid gestimuleerd;
 • Voorzieningen in de kernen (soos, sport en spel) worden zo mogelijk aangepast aan de wensen van jongeren.

Jeugdwerk

 • Betrek daarbij de omgeving van familie buren en belanghebbenden zodat de jeugd zich kan ontplooien in de eigen omgeving en thuis;
 • Preventie maatregelen zijn in een vroeg stadium mogelijk als signalen van school of omgeving goed landen en ook worden opgepakt; 
 • Uithuisplaatsing is de laatste optie en ook de duurste, dat moet met alle middelen die beschikbaar zijn voorkomen worden waarbij terugplaatsing goed wordt onderzocht;
 • Jeugd is niet alleen een zorg factor, maar de jeugd heeft de toekomst en dat moet ook in Veere met wonen en werken mogelijk blijven;
 • Organiseer de dienstverlening voor de jeugd opnieuw via nieuwe paraplu stichtingen uitgaand van de behoeften van de klanten, dus duidelijkheid over de inhoud van het werkveld van instellingen;
 • Zorg dat de klantgegevens toegankelijk zijn voor alle betrokken hulpverleners conform de privacy regels en voorkom daarmee dubbel werk;
 • De kwaliteit van de instellingen moeten meetbaar zijn.

Visie op samenwerkingsverbanden

 • DTV vindt dat Veere zelfstandig moet blijven, daarom zijn samenwerkingsverbanden nodig.
 • Samenwerkingsverbanden moeten binnen de vastgestelde begrotingen blijven. De gemeenteraad moet kunnen sturen op transparante werkvormen waarvan doel en uitgaven helder worden verantwoord.
 • Criteria samenwerking:
  • De dienstverlening aan onze inwoners wordt verbeterd;

De samenwerking biedt financieel en/of ander voordeel;

Meer Lezen

Ons verkiezingsprogramma 2022-2026

BETROKKEN & BEREIKBAAR DTV is een lokale partij die niet gebonden is aan landelijke partijpolitiek. Wij zijn als partij authentiek direct aanspreekbaar en bereikbaar voor

Contact