Speerpunten

2022-2026

De DTV thema’s voor periode 2022-2026

Geen verhoging OZB.

We bouwen verder aan het Maatschappelijk Vastgoed.

We zetten vaart achter de woningbouwplannen en benutten kansen voor nieuwe vormen van wonen. We zijn voor het invoeren van een zelfbewoningsplicht.

2e woningbeleid handhaven, verminderen van het onttrekken van woningen bestemd voor wonen en hierdoor geen toeristische verhuur en recreatief gebruik van woningen.

Veere blijft een zelfstandige gemeente.

Beleid maken voor bijgebouwen in de kernen, bijgebouwen mogen geen overlast veroorzaken voor de omgeving.

Zwemles AB 50% van de kosten vergoeden voor onze inwoners t/m 12 jaar.

We investeren in de speeltuinen en borgen dit in het Speeltuin Fonds.

Zondagopenstelling, detailhandel in alle kernen gelijk. De ondernemer beslist zelf of hij open gaat.

Beleid voor ouderen door ontwikkelen zodat ouderen in hun eigen omgeving vitaal oud kunnen worden.

We zetten in op het behouden en verbeteren van onze leefomgeving, de energietransitie, de klimaatadaptatie, de circulaire economie en de duurzame mobiliteit.

We investeren verder in het duurzaamheidsfonds “Duurzaam Langer Thuis”.

We investeren in een asbestverwijderings fonds.

Uitvoering haalbaarheidsonderzoek Watertaxi 2016, mobiliteit over het water.

We zetten in op minder autokilometers en duurzame oplossingen (zoals bv de zonnetrein). Dit werken we o.a. uit met de raadswerkgroep.

Vaste eenheden minicampings jaarrond open en daarbij ruimte voor privé sanitair.

We investeren verder in het toeristisch product.

Verenigingen en instellingen blijven we subsidiëren. DTV denkt dat sociale boosters in 2022 en 2023 waardevol zijn in verbindingen zoeken in de samenleving na corona. Wij steunen dan ook initiatieven vanuit sport, welzijn en cultuur die hier werk van willen maken. Subsidies zijn daarvoor een belangrijke hefboom vanuit de gemeente.

We realiseren langs de kust bewaakte fietsenstallingen.

SPEERPUNTEN PER KERN

Aagtekerke

Realisatie multifunctionele accommodatie, Trekkertrek kan groeien naar 2 daags evenement, Knorfest jaarlijks evenement en terugdringen overlast van verkeer.

Biggekerke

Afronding terrein de Kaasboer en zorgen voor een goede verkeersafwikkeling, saneren voormalig varkenshouderij Hoogelandseweg en realiseren woningbouw, stimuleren en faciliteren om voorzieningen op peil te brengen. Honden uitlaatplaats behouden.

Domburg

Afronding Westrand, overlast verkeer terugdringen en verder autoluw maken, hotelfunctie KPN gebouw verplaatsen naar gebied Westrand, KPN gebouw appartementen voor permanent wonen, renovatie “Schuttershof”, toekomst locatie marktkramen samen met stakeholders vormgeven.

Gapinge

Ontwikkeling zonnepark (Gapinge energieneutraal).

Grijpskerke

Investeren in het veilig maken van de kruising Hondegemseweg/Jacobcatsstraat, festival Hrieps kan groeien naar 2 daags evenement, locatie boomgaard ontwikkelen voor woningbouw, snelheidsbeperking in de Schuitvlotstraat, terugdringen overlast verkeer en upgrading van de openbare ruimte zoals de bestrating en het groen.

Koudekerke

Verkeersveiligheid doorgangswegen dorp, meer speelvoorzieningen voor de jeugd, woningbouw oude locatie supermarkt, voldoende beschikbaarheid woningen starters, ontwikkeling zonnepark (Koudekerke energie neutraal), afronding Karreveld met ontsluiting op rondweg, behouden natuurlijke groene gebieden tussen Koudekerke-Vlissingen en Koudekerke-Middelburg.

Meliskerke

Bedrijventerrein optimaliseren en uitbreiden, behoud en renovatie van ‘Ons Huis’.

Oostkapelle

Renovatie “De Halve Maan”, voetbal en tennis blijft in het groene hart (Sportpark Duinhelm blijft locatie voor de sport) , nieuwbouw scholen, terugdringen overlast verkeer.

Serooskerke

Realisatie multifunctionele accommodatie, Dorpshuis de Zandput renoveren, nieuwbouw school en gymzaal.

Veere

Uitvoering bouwplan Oranjeplein, in samenwerking met belanghebbenden streven naar een goede balans tussen wonen, ondernemen en toerisme, zodat Veere voor iedereen leefbaar is en blijft.

Vrouwenpolder

Sportzaal en dorpshuis renoveren, behoud basisschool.

Westkapelle

Aanleg jachthaven stimuleren, zebrapad Zuidstraat ter hoogte van slagerij Koets, realisatie multifunctionele accommodatie waaronder o.a. sporthal en nieuwe combinatieschool, renovatie dorpshuis “ Westkapelle Herrijst “ met openbare toiletten.

Zoutelande

Appartementen locatie autobedrijf Vos, gratis parkeerterrein, Kustmarathon voldoende faciliteren, opstellen dorpsvisie.

Contact